Medezeggenschap op school

 

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals bv. verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.Voor het verslag van de laatste vergadering kunt u hier klikken.Voor het jaarverslag van 2015-2016 kunt u hier klikken.

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.

 

Samenstelling MR

De MR op de Steven Stemerdingschool bestaat uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De omvang van de MR hangt af van de het aantal leerlingen van de school. De MR van de Steven Stemerding bestaat uit zes deelnemers, drie leerkrachten en drie ouders.

 

               Ouders

  • mw. de Bruin
  • mw. Soylu-Canatar
  • mw. Mahfoud

 

              Leerkrachten

  • Petra Bik- van der Wal
  • Judith van Krimpen
  • Loes Zwijgers

 

 

Contact met de MR

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u via de mail rechtstreeks contact opnemen met de MR;

mrstevenstemerding@gmail.com